به جریـان مبـارزه بـا کرونا بپیـونـدیـد.
استودیـو تجـربه برای مواجهه بـا گسـترده‌تریـن تجـربه‌ی مشـترک بشـری و آگـاهـی‌رسـانـی عمـومـی گـام برمـی‌دارد.
در ایـن چـالـش هـمه‌ی مـا نقـش داریـم.
مهمترین و موثرترین نکاتی که باید در فعالیت‌های روزمره مورد توجه همه‌ی انسان‌ها قرار بگیرند، توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است. برای پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا، همه‌ی ما باید رفتار و عادات مسئولانه‌ای را در پیش بگیریم.
دیـزایـن محـتوا
استودیو تجربه بر پایه‌ی اطلاعات ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت، محتوایی که به راحتی قابل درک و یادآوری باشد طراحی کرده است. برای دیدن محتوای کامل می‌توانید به صفحه‌ی اینستاگرام ما رجوع کنید:
طـراحـی اطلاعـات در قـالب پـوسـتر
محتوای طراحی شده، در قالب پوستر نیز ارائه شده است. تمامی این پوسترها به صورت رایگان قابل دریافت و استفاده هستند:
 پـس‌زمیـنه‌ی صفـحه‌ی نمـایـش
طرح‌ها را می‌توانید با تناسب 16 به 9 برای مانیتورتان دانلود کنید:


استفـاده و بـازنشـر ایـن طـرح‌هـا، مشروط به تغییـر نیـافتن و نیـز ذکر منـبع، آزاد اسـت.
طراحـی گرافیـک برای مهم‌تریـن پیـام‌هـا
برخی از مهم‌ترین پیام‌های موثر در پیش‌گیری از شیوع کرونا، به صورت تایپوگرافی طراحی شده‌اند.
طـراحـی در قـالب پـوسـتر
چـاپ، بـازنشـر و استفـاده از ایـن پوسترهـا، به شرط تغیـیـر نیـافـتنِ طرح‌ها و نیـز ذکر منـبع، آزاد اسـت. با کمک به نشر اطلاعات درست و مفید، به جریان مبـارزه بـا کرونا بپیوندیـد.
 شهـروندی جهـانـی بـاشیـد و بـا همـه‌ی اهـالـی زمیـن همـراه شویـد ...
1
کـارفرمـای جهـانـی
-
معرفـی
1
بخـش پـروژه
3
هفـته