ما تجربه‌های‌مان را با شما قسمت می‌کنیم.
دوره‌هایی برای گسترش دید نسبت به دیـزایـن ...
 
 
علاقه‌مند دانش و تجربه‌ی بیـشتر در زمیـنه‌ی دیـزایـن هستیـد؟
استودیـو تجـربه مشتـاق اسـت تـا تجـربه‌هـایـی را که
از راه تعـامل بـا کـار و زندگـی بدست آورده اسـت بـا دیـگران قسمت کند.
بـا مـا یـاد بگیـریـد ...