برنـامه‌ریـزی و طرح تولیـد محـتوا
از دانش به عنوان یک مسیـر ارتبـاطـی استفـاده کنیـد.
در کنار تمامی فرآیندهای توسعه‌ی هویت که تلاش می‌کنند دلایل حسی و روانی برای مخاطبان در جهت خلق وفاداری به وجود آورند، می‌توانید همزمان، برای روشن‌تر شدن ذهن آنان و کمک به تصمیم‌گیری درست‌ترشان در زمینه‌ی کاری و حرفه‌ای خود، از تولید محتوا به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای بازاریابی - یا گاهی "بازارسازی" - استفاده کنید.

تولید محتوای ارزش‌مند در قالب‌های گوناگون مانند مقاله‌ی علمی و توضیحی، گزارش، نقد و بررسی و ...، می‌تواند چند مزیت برای کسب و کار شما به همراه داشته باشد:
- مخاطبان شما بیشتر به شما اعتماد می‌کنند و شما را توان‌مند و حرفه‌ای می‌بینند. زیرا "دانش نشانی از توان‌مندی است"؛
- با تولید دانش و محتوای "مفید"، می‌توانید مخاطبان احتمالی خود را با حوزه‌ی حرفه‌ای خود آشنا کنید. گاهی بخشی از جامعه می‌توانند بازار هدف و کاربر شما باشند، ولی خود از این موضوع آگاه نیستند؛
- از طریق محتوایی که ذهن را روشن و آگاه می‌کند، می‌توانید مخاطبان‌تان را به سمت خود هدایت کنید. می‌توانید با معرفی خدمات و محصولات خود در کنار مطالب ارزش‌مند و مرتبط به کسب و کارتان، گروه‌های هدف احتمالی خود را به سرک کشیدن به نقاط تمـاس خود ترغیب کنید.

اینکه از چه حرف بزنیم و چگونه حرف بزنیم، نشانی از هویت و رویکرد ما به زندگیست و دلیلی است برای مردم تا با ما دوست شوند و حرف‌هایمان را بشنوند.

پیش از اقدام به تولید محتوا، ابتدا باید ساختار، هسته‌ی فکری و مضمون مجموعه‌ی محتوا را با تفکر دیـزایـن طرح‌ریزی کرد. استراتژی توسعه‌ی بازار از طریق محتوا باید در همپوشانی و هماهنگی با برنامه‌های توسعه‌ی هویت برند و نیز استراتژی‌های بازاریابی طراحی شود.

محتوای شما باید با عناوین جذاب، مضمون و شیرازه‌ی مفید، بدنه‌ی به دقت ساخته‌شده (متون، تصاویر و ویدیو، داده‌نما و ...) و قابلیت ردیابی و درک توسط موتورهای جستجو، به مسیری برای دسترسی مخاطبان به خدمات و محصولات شما تبدیل شود.

مـی‌خواهیـد بدانیـد چطـور بـاید "دانش ارزشمنـد" تولیـد کنیـد؟
مـا پرسش‌هـای بیـشتر از سـوی شمـا را حمـایت مـی‌کنیـم.
از مـا بپرسیـد "چطـور؟" ...