برای رزرو کارگاه آموزشی "تمرینات بدن، ذهن و حس برای رشد شهود"،
عبـارت
       "دوره شماره 3"       
را به همراه
  نـام، شمـاره و ایـمیـل 
خود به شمـاره‌ی زیـر از طریـق Telegram یـا SMS بفرستیـد:

برای همـاهنگـی و ثبت نـام بـا شمـا تمـاس گرفته خـواهد شد.
علاقه‌مند دانش و تجربه‌ی بیـشتر در زمیـنه‌ی دیـزایـن هستیـد؟
استودیـو تجـربه مشتـاق اسـت تـا تجـربه‌هـایـی را که
از راه تعـامل بـا کـار و زندگـی بدست آورده اسـت بـا دیـگران قسمت کند.
بـا مـا یـاد بگیـریـد ...