کـارگـاه تربیـت بدن، ذهـن و حـس برای رشد شهـود
1 جلسه کارگاه عملـی شش سـاعته برای تقویـت نیـروهـای ذهـن و جـان
طراحـی و ارایه توسـط م. عـارف، مدیـر طراحـی استـودیـو تجـربه

بسیاری از منابع و زمینه‌های یادگیری دیـزایـن و توسعه‌ی ذهن طراحانه، بیرون از دنیای معمول دیـزایـن یافت می‌شوند.

در این کارگاه عملی، فراگیران و طراحان، تمریناتی بدنی و ذهنی انجام می‌دهند تا بتوانند درک درونی‌تر و عمیق‌تری نسبت به خود، فضای اطراف و انسان‌های دیگر به دست آورند. تمریناتی که در عین سادگی، مفاهیم و دانسته‌های معمول و به ظاهر سطحی را به عمیق‌ترین تجربه‌های زیستی تبدیل می‌کنند. نکته دیگر آنکه فرآیند "یادگیری" و تبدیل کردن دانسته‌ها به "دید و بینش" درونی، فقط از راه تجربیات عملی به دست می‌آید.

اساس این تمرینات از دنیای هنرهای دراماتیک و تیاتر برگرفته شده است و فراگیران در طی این کارگاه باید خود را برای تمرینات فیزیکی و ذهنی و تجربیاتی چالش برانگیز آماده کنند.

این دوره برای چه کسانی است؟
علاقه‌مندان
به دیـزایـن
مدیـران و
رهبران تیـم‌هـا
کـارکنـان خلاق
و ارتباط گیـرندگـان
طراحـان و
هنرمندان
 

هدف این کارگاه، آشنایی بیشتر با ابزارهای بدنی و ذهنی خود برای برقراری ارتباط با نیروهای درونی، فضای بیرونی و افراد دیگر به عنوان همزیستان و همکاران است.
 
علاقه‌مند دانش و تجربه‌ی بیـشتر در زمیـنه‌ی دیـزایـن هستیـد؟
استودیـو تجـربه مشتـاق اسـت تـا تجـربه‌هـایـی را که
از راه تعـامل بـا کـار و زندگـی بدست آورده اسـت بـا دیـگران قسمت کند.
بـا مـا یـاد بگیـریـد ...