کاریزُر
[ برندبُردهای دیجیتال ]
طراحی برند و ارتباطات برای کسب و کاری که امکان ارتباطی جدیدی برای کسب و کارها فراهم می‌کند! 
تعریف پروژه و بنیان کسب و کار
تیم کاریزُر از سال 1401 شبکه‌ی نمایشگرهای دیجیتالی تبلیغات محیطی را در جهت توسعه‌ی دسترسی به بازار، برای کسب و کارهای کوچک و محلی، فراهم کرده است.
تیم استودیو تجربه ماموریت داشت تا با تعریف هویتی انسان-محور و دوست‌داشتنی برای این کسب و کار، برندی خلق کند که از نظر کارکردی و ارتباطی، خلاف جریان متداول تبلیغات بوده و تاثیر اجتماعی مثبتی داشته باشد.
نام برند
کاریزُر برگرفته از واژه‌ی پارسی "کاریز" به معنی قنات است. شبکه‌ای از چاه‌ها و آبراه‌های زیرزمینی. نشانی از یک شبکه‌ی موثر و مفید برای مردم.
طراحی دیجیتال
وب‌سایت کاریزُر به عنوان مهم‌ترین نقطه‌ی تماس برند با مخاطبانش و بر مبنای خدمات کاریزُر طراحی شد.
هویت بصری یکپارچه برای تمامی نقاط تماس برند
توسعه‌ی ادبیات برند
1
کارفرمای راضی
1
معرفی
4
بخش پروژه
3
مـاه