زلمـونـد
لوازم زندگـی
زلمونـد به عنوان تولیـدکننده‌ی لوازم خـانگـی و لوازم شخصـی، زندگـی بـاکیفیـت را پشتیـبـانـی مـی‌کند.
آغـاز روند کـار و دوستـی
خانواده‌ی محسن زاده از 1349 لوازم خانگی، لوازم شخصی و خدمات پشتیبانی آن‌ها را در جهت جریانِ بهتر زندگی ارائه کرده است. با پشتوانه‌ی 50 سال تعهد به کیفیت در لوازم زندگی و به امانتداریِ اعتبار بدست آمده در طی این سال‌ها، از تیم استودیو تجربه خواستند تا برند جدیدی را برای آن‌ها خلق کنیم تا نشانی باشد از تعهد و شور درونی آن‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی.
تحلیـل مخـاطبـان
بررسی معیارهای تصمیم‌گیری گروه‌های هدف مختلف در ترکیب با دانش و بینش چندین ساله‌ی کارفرما، مسیر شفاف‌تری برای تیم طراحی خلق کرد.
شعـار برنـد
هنگامی که در حال توسعه‌ی نقشه‌ی ذهنی برای تولید راه‌حل‌ها بودیم، به اشتباه به جای "لوازم خانگی" نوشتیم "لوازم زندگی". یک اشتباه دوست داشتنی :).
این ترکیب کلمات، تصویر و توقع ذهنی ما را از کارکرد واقعی این رده از محصولات به درستی نمایندگی می‌کند.
هویت بصری
متون موثر (کپی رایتینگ) و ادبیات برند
طراحی نقاط تماس دیجیتال
دسترسی کامل و همگن به خدمات و محتوای زلموند از طریق وب سایت برند طراحی شد.
زلمونـد؛ لوازمـی لبریـز از زندگـی
زلموند خلق دسترسی به کیفیت در لوازم زندگی را ارزش می‌داند و معتقد است که زمان انسان‌ها، به جای دغدغه داشتن در مورد چگونگی انجام شدن کارها، باید صرف لذت بردن از حضورِ خود و دیگران، و ابراز درونیات و احساسات شود.
در این مسیر استودیو تجربه در کنار زلموند خواهد ماند...
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
3
بخش پروژه
5
مـاه