پتـانسل
ذره‌ای از خورشیـد
پتـانسل تولیـدکننده‌ی بـاتری‌هـای مصـارف عمـومـی و روزمـره اسـت.
چـالش طراحـی
ما با این سوال شروع کردیم: "چگونه می‌توانیم باتری را طوری طراحی کنیم که مصرف‌کننده دوست داشته باشد آن‌را نگه دارد، حتی پس از تمام شدن عمر آن؟!". در این حالت احتمال بازیافت آن‌ها را بیشتر می‌کنیم، چون تولیدکننده زمان بیشتری برای جمع‌آوری دوباره و بازیافت آن‌ها خواهد داشت.
خط فکری برای استـایل برنـد (و شعـار آن)
از آنجاییکه سرچشمه‌ی تمام انرژی‌ها در زمین، خورشید دوست‌داشتنی‌مان است، ما آن‌را محور طراحی خود قرار دادیم. در هر باتری، مقدار بسیار کمی خورشید قرار دارد! ذره‌ای از خورشیـد.
بنیان هویت بصری
خورشید، انرژی و نیرو، در کنار حس جواهرگونه بودن، بنیان گرافیکی پتانسل را شکل می‌دهند.
گرافیک تکمیلی و پشتیبان برای بسته‌بندی‌ها
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
3
بخش پروژه
4
مـاه