سنــا بــرق تــوان
مغـزی بـرای موتـورهـای الکـتریـکـی
سنا برق توان، تولیدکننده‌ی درایو موتورهای الکتریکی است. تیمی که بر لبه‌ی فناوری و نوآوری حرکت می‌کند.
ریـشه‌هـای برنـد
تیم سنا برق توان که تجربه‌ای 10 ساله دارد، از ما خواست تا بر مبنای توانمندی‌ها و آینده‌نگری‌هایشان، هویتی نوین برای کسب و کارشان توسعه دهیم.
کـاراکتر برنـد
با سنتز ویژگی‌های درونی و ذاتی تیم سنا برق توان، بنیانی‌ترین کلیدواژه‌های بازطراحی برند استخراج شد.
طراحـی و تنـاسبـات لوگو
طرح لوگو از ویژگی‌ها و کارکردهای بنیادین برند الهام گرفته شده است.
شعـار برنـد
تیم سنا برق توان و ذهن‌های خلاق و پرشور آنان الهام بخش تیم طراحی برای خلق شعار برند بوده است.
طرح وب سـایـت
محصولات و خدمات برند از طریق وب سایت برند قابل دسترس هستند.
طراحـی هویـت بصری
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
3
بخش پروژه
5
مـاه