دیـاری‌نـو
شهـرهـای دوستـدار کـودکـی
پروژه‌ی ملی "دیـاری‌نـو؛ سـرزمـیـن دوسـتـدار کـودکـی"، تلاشی است برای خلق و توسعه‌ی شهرهایی که کودکان در آن شهروند درجه یک شناخته می‌شوند و حقوق شهروندی آنان محقق می‌شود. تلاشی برای تغییر و توسعه‌ی ذهنیت عموم جامعه در جهت حمایت از کودکان و دوران کودکی.
بنیان پروژه: "کـودک؛ شهـروند تمـام عیـار"
موسسه‌ی همنوا به عنوان مجموعه‌ای که سال‌های بسیاری در زمینه‌ی ارتقای کیفیت زندگی کودکان کار می‌کند از تیم ما خواست تا هویتی برای "پروژه‌ی ملی شهرهای دوستدار کودک در ایران" طراحی کنیم. پروژه‌ای که هدف آن ارتقای زندگی و کیفیت رشد کودکان جامعه و به تبع آن همه‌ی مردم است.
بیـنش طراحـی
برای درک بهتر و نزدیک‌تر پروژه، ما به زرند کرمان (به عنوان پایلوت ملی پروژه) سفر کردیم و با روش‌های پژوهش عمیق، بینش لازم به عنوان خوراک فکری تیم طراحی به دست آمد.
بر مبنای بینش جدید، رویکرد اصلی پروژه از "شهرهای دوستدار کودک" به "شهرهای دوستدار کودکی" تغییر یافت تا بتواند افراد بزرگسال (و کودک درون آن‌ها) را نیز جذب کند.
نـام برنـد
برای افزایش امکان به خاطر‌سپاری و ایجاد احساس انسانی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر، نام "دیاری‌نو"، به معنای سرزمینی نو و تازه، برای پروژه انتخاب شد.
ترکیـب لـوگـو و نشـانه نوشـته
لوگوی برند، حسی بازی‌گونه برای پروژه خلق می‌کند. جایی که بازی، رویا و شهر در کنار هم جمع شده‌اند.
هویـت بصـری
طراحـی تجـربه‌ی برنـد و کمپیـن ارایه‌ی برنـد
برای خلق تماس احساسی با مخاطبان (مردم شهر زرند)، ما تمامی برنامه‌های ارتباطی و تبلیغاتی پروژه را بر اساس نقشه‌ی بخش‌بندی مخاطبان طرح‌ریزی کردیم.
دعوتنـامه‌ی مردمـی
ما از تعدادی از شهروندان زرند درخواست کردیم تا همشهریان خود را به برنامه‌های رونمایی از برند در سطح شهر (همزمان با هفته کودک در مهر ماه) دعوت کنند.
از این دعوتنامه‌ها در فضای فیزیکی شهر و نیز شبکه‌های اجتماعی استفاده شد.
تبلیـغـات اولیـه‌ی آگـاه‌سـازی از برنـد
همزمان با دعوتنامه‌های مردمی، از معرفی‌ها و تبلیغات مستقیم در سطح شهر زرند و کرمان نیز استفاده شد.
اجزای شکـل‌دهنده‌ی کمپیـن
یکی از مهمترین فعالیت‌های تبلیغاتی شکل‌دهنده‌ی کمپین معرفی برند، ارایه‌ی نظرات کودکان درباره‌ی شهر مطلوب‌شان بود. برنامه‌ای برای احترام به نظرات آن‌ها تا پیامی باشد برای شهروندان که "کـودکـان، شـهـرونـد درجـه یـک هـسـتـنـد".
ادبیـات برنـد و متـون موثـر تبلیـغـات و ارایه
برای انتقال پیام‌های مختلف دیاری‌نو به گروه‌های مختلف هدف برند، مجموعه‌ای از نوشتار موثر توسعه داده شد تا در نقاط تماس برند به کار گرفته شوند.
برنـامه‌هـای تبلیـغـاتـی تکمیـلـی
از طریق تصویرسازی فضا و اتمسفر انسانی شهر دوستدار کودکی، تلاش کردیم تا پیام‌های احساسی نیرومندی برای تعامل و ارتباط شهروندان با برند (و با شهر خودشان) خلق کنیم.
طراحـی وقـایع شهـری
در جهت کمک به شهروندان برای "لمس" شهر دوستدار کودکی، برنامه‌هایی برای حضور همزمان کودکان و بزرگسالان در شهر طراحی کردیم. برنامه‌هایی مانند "رنگ کردن کف خیابان‌های شهر".
طراحـی تجـربه‌ی دیـجیـتـال
برای ارتقای تجربه‌ی یکپارچه‌ی برند، خدمات و محتوای برند دیاری‌نو از طریق وب سایت ارایه شده است تا شهروندان شهرهای مختلف، خود را متصل به جریان بزرگتری (پروژه‌ی ملی) بدانند.
راهنمـای هویـت برنـد
برای اطمینان از توسعه‌ی پایدار هویت برند، تمامی ویژگی‌های شکل‌دهنده‌ی دیاری‌نو در دفترچه راهنمای برند ارایه شد.
لمس یک شهـر
هزاران نفر از اهالی زرند در طی کمپین دیاری‌نو در هفته‌ی کودک، با شهر و برنامه‌های عمومی، مشارکت و همکاری فعال داشتند.
کـودک درونمـان را حمـایت کنیـم.
به موازات رشد و تعالی شهرهای دوستدار کودکی، زندگی و کودک درون ما نیز رشد می‌کند. از این پروژه حمایت کنید.
1
کارفرمای راضی
2
معرفی
5
بخش پروژه
6
مـاه