وادیـرو
به خوش سفری
وادیرو پورتالی است برای مسافرانی که قصد گردش در ایران را دارند تا به آن‌ها کمک کند اقامتگاه و امکانات مورد نیاز سفرشان را بیابند.
مامـوریـت طراحـی
موسسان وادیرو از ما خواستند تا یک هویت یکپارچه بر اساس نوع و حیطه‌ی خدمات‌شان طراحی کنیم به نحوی که بتواند تمایزات کسب و کارشان را به درستی به مخاطبانش انتقال دهد.
استراتژی طراحـی هویـت
ما شیوه‌ها و سبک‌های گوناگون سفر (و مسافران) را مبنای بخش‌بندی گروه‌های هدف قرار دادیم.
نـام‌گذاری
سادگی نام وادیـرو (ترکیب "وادی" و "رو")، امکان به خاطرسپاری بهتر نام، هم برای مخاطب ایرانی و هم مسافر خارجی را فراهم می‌کند. همچنان که دلالتی بر موضوع برند نیز دارد.
طراحـی لـوگـو
هویـت بصری
المان‌هایی پویا و پرانرژی برای گرافیک برند استفاده شده است تا بتواند فضایی دینامیک و در حال حرکت خلق کند.
نشـانه‌هـا (آیکن‌هـا)
معرفـی و ارایه‌ی برنـد
1
کارفرمای راضی
-
معرفی
2
بخش پروژه
3
مـاه