سیـتـی‌زِن
[ یک مانیـفست دیـزایـن ]
نشیـمن‌هـای شهری برای خلق تجربه‌هـای خـوب از شهـر.
چرا؟
علی‌رغم تغییرات جهانی که سبک زندگی ما را بسیار متحول کرده‌اند، برخی چیزها تغییر چندانی نمی‌کنند. مانند تجربه‌ی نشستن و چند لحظه لذت بردن از فضاهای عمومی در شهر.
ما به عنوان دیزاینر، چه رویکردی برای غنی‌تر کردن تجربه‌ی شهروندان در آن لحظات داریم؟
گـاهـی تغییـر کـوچکـی لازم اسـت؛
برخی تغییرات کوچک در نحوه‌ی شکل دادن به محیط و المان‌های آن می‌تواند منجر به تجربیات بصری و حسی چشمگیری شود. گاهی کافیست فقط کمی از فرم‌های همیشگی فاصله بگیریم.
در سـاده‌تریـن حـالت ممکن، ولـی نه سـاده‌تر.
برای خلق تجربه‌های خوب، همیشه لازم نیست که فرم‌های پیچیده و پرکار خلق کنیم. در بسیاری از مواقع، شهروندان با تجربه‌ی یک رفتار و رویکرد صرفا محترمانه و دوستانه، تجربه‌ی رضایتبخشی از محیط شهری خواهند داشت.
بـازی (بـازیـگـونه بودن) نقطه مقـابل کسـالت اسـت.
با کمی بازیگوشی و بازی کردن با فرم‌ها می‌توان انرژی و اتمسفر جذاب‌تر و خوش‌انرژی‌تری برای شهروندان خلق کرد. لازم نیست همیشه همه چیز جدی باشد.
تغیـیـر پیـش‌زمیـنه‌هـای ذهنـی از مواد و فرم‌هـا
با فرم‌پردازی‌ها و استفاده‌های نامتعارف از مواد و مصالح، می‌توان ذهنیت مخاطبان را به طرزی دوست‌داشتنی به چالش کشید.
خلق کنتراسـت بـا فضـای شهری
استفاده از فرم‌های ارگانیک می‌تواند شهروندان را - اگرچه به اندازه‌ا‌ی اندک - با مادر زمین و طبیعت پیوند دهد.
شهر و شهـروندی که طبیـعت را دوسـت دارد
با فرم‌های برگرفته از طبیعت می‌توان برای شهروندان یک پیوند بصری و حسی با طبیعت برقرار کرد.
سمبل‌هـا و ریـشه‌هـا
گاهی می‌توان با الهام از فرم‌های باستانی و اسطوره‌ای، تجربه‌ی ژرف‌تر از محیط و اتمسفر برای شهروندان خلق کرد.
شهر مـا خـانه‌ی مـاسـت.
با استفاده‌ی به جا از فرم‌هایی که بیشتر در مبلمان و المان‌های فضای داخلی کاربرد دارند، می‌توان حس آشنا و آرام خانه را به شهر آورد.
پشتیـبـانـی از تولیـد سـاده و نه چندان گران
همه‌ی شهرها بزرگ، سرمایه‌دار و دارای امکانات تولید پیشرفته نیستند. در شهرهای کوچک نیز می‌توان با امکانات تولید یک آهنگری نسبتا ساده، المان‌های شهری زیبا و متناسب و آبرومند داشت؛ اگر دیزاینرها به کار گرفته شوند.
1
استـودیوی راضـی
1
سـاخته‌ی قلـب
1
بخـش پروژه
4
مـاه